A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojna agencija Sinergija
opis:

Vizija Razvojne agencije Sinergija je ustvariti takne pogoje za bivanje ljudi na obmoju obin lanic razvojne koalicije / razvojnega partnerstva, da bodo ljudem dane im bolje oz. realne monosti za lokalno ugodje in globalen uspeh.

Poslanstvo oziroma vlogo Razvojne agencije Sinergija opredeljujemo z naslednjim programskimi usmeritvami:

 • povezati javni in podjetniki interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja;
 • vzpodbujati razvoj podjetnitva in malega gospodarstva;
 • izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega obmoja;
 • vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike oz. podjetniko usmerjene prebivalce;
 • strokovna pomo (specifina/specialistina) obinskim upravam.

Z vzpodbujanjem in pomojo ljudem pri aktiviranju njihovih potencialov, ob doseganju sinergijskih uinkov, elimo vplivati in prispevati k razvoju obmoja lokalne razvojne koalicije / razvojnega partnerstva in tukaj iveih ljudi.

Strateki cilji

 • povezati kljune lokalne razvojne partnerje v trdno razvojno koalicijo;
 • zagotoviti organizirano vzpodbujanje in pospeevanje razvoja podjetnitva ter gospodarskega in duhovnega razvoja ljudi na obmoju obravnavanih obin;
 • za potrebe prebivalcev zagotoviti koordinacijo, usmerjanje in izvajanje funkcij razvojnega nartovanja, poslovnih storitev gospodarstvu, aktiviranja in razvoja kadrovskih potencialov (izobraevanje), aktiviranja in razvoja finannih potencialov s pritegnitvijo lokalnih virov ter spodbujanja inovativne dejavnosti, raziskav in razvoja;
 • povezovati izvajalce pospeevalnih storitev na lokalni ravni in uinkovito izvajati programe;
 • obstojeim in potencialnim podjetnikom zagotoviti kvalitetne storitve;
 • vzpodbujati zaposlovanje ljudi in zmanjati brezposelnost;
 • ustaviti odliv oziroma odseljevanje prebivalstva iz obmoja obin ter zagotoviti pogoje za priseljevanje oziroma vraanje ljudi;
 • vzpodbujati organizirano snovanje podjetnikih idej in zagotavljati podporo realizaciji podjetnikih prilonosti
 • zagotoviti organizirano krepitev implementacijskega potenciala in pritok (sveega) kapitala za realizacijo podjetnikih idej in aktivnosti.

 

naslov:Kranjeva 3
Moravske toplice
9226
telefon: 02 / 538 - 1350
fax: 02 / 538 - 1355
email: sinergija@ra-sinergija.si
spletna stran: http://www.ra-sinergija.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> presenetiti se 3x na dan ..nasmeh na obraz?

.