A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojna agencija Sotla
opis:

Razvojna agencija Sotla je bila kot zavod ustanovljena v mesecu maju 2001. Ustanovile so jo obine z obmoja Obsotelja in Kozjanskega in sicer: Obina Bistrica ob Sotli, Obina Kozje, Obina Podetrtek, Obina Rogaka Slatina, Obina Rogatec in Obina marje pri Jelah.

Ena glavnih nalog Razvojne agencije Sotla je spremljanje in prijavljanje na razpise, ki jih razpisujejo institucije v Sloveniji in Evropski uniji. Razvojna agencija Sotla se prijavlja na razpise s projekti, s katerimi bi izboljala kakovost ivljenja na obmoju Obsotelja in Kozjanskega, dvignila raven izobrazbe prebivalstva, omogoila bolje pogoje za razvoja obrti in podjetnitva in podobno.

Razvojna agencija Sotla se na razpise prijavlja kot nosilec projektov ali kot partner obinam in drugim ustanovam z naega obmoja. Zaradi izkuenj na tem podroju Razvojna agencija Sotla pogosto pripravi in izvede prijavo za obine.

Obmona razvojna agencija Sotla, vkljuuje v delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja ter so za skupno reevanje problemov, postavljanje prioritet v okolju; agencija ie razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev.
Glede na potrebe okolja, gospodarske spremembe in nihanja podjetnikih prilonosti, je v okolju, ki ga pokriva agencija, zaznana jasna potreba po delovanju skupne institucije, z opredeljeno vizijo razvoja.

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena agencija je potreba po organiziranem, enovitem razvoju lokalnega okolja, razvoju obstojeih enot malega gospodarstva ter snovanju novih enot podjetnitva in obrti, razvoju podeelja, ustvarjanja novih delovnih mest, zvianja ivljenjskega standarda ter ustvarjanju loveku prijaznega okolja.

Razvojna agencija Sotla vidi svoje poslanstvo in vlogo v:

  • povezovanju podjetnikih in javnih interesov z razvojnimi cilji lokalnega okolja,
  • vzpodbujanju razvoja podjetnitva in malega gospodarstva,
  • izvajanju nalog iz razvojnega programa lokalne skupnosti,
  • izboljanju kvalitete storitev podpornega okolja za podjetnike,
  • povezavi lokalnih iniciativ pri konkretnih programih,
  • usmerjanju razvoja, informiranju ter motiviranju lokalnih potencialov,
  • priprava, vodenje, izvajanje razvojnih programov lokalne skupnosti ter povezave z regijskimi, dravnimi institucijami.

 

naslov:Akerev trg 24
marje pri Jelah
3240
telefon: 03 / 817 - 1860
fax: 03 / 817 - 1868
email: rasotla@siol.net
spletna stran: http://www.ra-sotla.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> prepevati v svojih mislih ..nasmeh na obraz?

.