A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
RRA severne Primorske d.o.o.
opis:

Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je ustanovljena z namenom zdruiti vse lokalne, regijske in dravne potenciale ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz domaih kot tudi iz mednarodnih virov. Njena naloga je, da v svojem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega podroja ter spodbuja razvoj regije.

Poslanstvo:

  • spodbujati celovit razvoj na gospodarskem, socialnem, okolje-varstvenem in prostorskem podroju v Severnoprimorski regiji,
  • pripravljati in uresnievati regionalni razvojni program ter druge skupne razvojne programe,
  • svetovati in pospeevati razvoj na podroju inovacij in tehnoloki razvoj,
  • podpirati lokalno podjetnitvo in oblikovati sodobno gospodarsko infrastrukturo,
  • pridobivati domae in tuje vire financiranja,
  • biti prijazna in koristna agencija za vse subjekte v regiji ter pospeevati regionalni razvoj tako v Sloveniji kot tudi med dravami lanicami Evropske unije in pristopnimi lanicami,
  • s svojo dejavnostjo zboljati ivljenjsko raven vseh, ki ivijo na severnem Primorskem.

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ima status nosilne razvojne agencije v Severnoprimorski mreni regionalni razvojni agenciji. To je mrea, v katero so povezane tiri agencije, ki delujejo na obmoju Gorike statistine regije. Te agencije so: Posoki razvojni center Kobarid, Razvojna agencija ROD Ajdovina, ICRA d.o.o. Idrija in RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica. Severnoprimorska MRRA je bila ustanovljena z namenom spodbujanja unkovitejega in usklajenega regionalnega razvoja.

Temeljne naloge Severnoprimorska MRRA so:
-spremljanje, poroanje in nadzor nad izvajanjem Regionalnega razvojnega programa za Goriko statistino regijo (RRP),
-koordinacija dela razvojnih agencij v Goriki statistini regiji,
-naloge, povezane z informiranjem, svetovanjem in prijavo projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud,
-informiranje, promocija in nadgradnja partnerstva Severnoprimorske MRRA.

naslov:Mednarodni prehod 4, Vrtojba
empeter pri Gorici
5290
telefon: 05 / 330 - 6682
fax: 05 / 330 - 6687
email: rra.sp@rra-sp.si
spletna stran: http://www.rra-sp.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> obiskati dober "live" koncert ..nasmeh na obraz?

.