A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
opis:

Poslanstvo
Nuditi celovito razvojno organizacijsko - tehnino in finanno podporo razvojnemu zagonu Savinjske regije in postati osrednje informacijsko - razvojno vozlie ter generator krovnih regionalnih sektorskih in medsektorskih projektov.

Kdo smo?
Smo razvojno podjetje Savinjske regije, obmoja z 31 obinami. Predstavljamo operativno strukturo, ki identificira razvojne probleme regije, omogoa dostop do orodij za njihovo reitev ter preko prilonosti, ki jih ponuja okolje, kreira novo dodano vrednost. Spodbujamo nastajanje razvojnih partnerstev in realne nosilce vkljuujemo v projekte regijskega pomena. Pri tem smo usmerjeni v pridobivanje nacionalnih in evropskih sredstev ter tujih investicij.

Nae vodilo je uresnievanje naslednjih ciljev:

 • ustvariti monosti za vplivanje na lasten razvoj in usmerjanje dravnih in evropskih sredstev k prioritetam regionalnega razvojnega programa;
 • vzpostaviti regijsko razvojno mreo in koordinacijo dela posameznih regijskih in razvojnih institucij za doseganje skupnih ciljev;
 • oblikovati mono razvojno koalicijo regije;
 • vzpostaviti uinkovit dostop do informacij o regiji;
 • promovirati regijo ter vzpostaviti in vzdrevati odnose s ciljnimi javnostmi;
 • vzpostaviti uspeno partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem tako doma kot v tujini;
 • vzpostaviti in usposobiti ustrezno implementacijsko strukturo za rpanje sredstev strukturnih skladov ob vstopu Slovenije v EU.
 • Nae prednosti temeljijo na novem, sveem znanju, sodobni informacijski tehnologiji in dinamini odzivnosti na zahteve globalnega trga. S podjetnikim temperamentom ustvarjamo specifine konkurenne prednosti regije in njenih subjektov.

Kaj vam nudimo?
RRA Celje ponuja svojim poslovnim partnerjem naslednje storitve:

 • pripravo stratekih - razvojnih programskih dokumentov;
 • pripravo vzpostavitev sistemov regionalnega razvojnega nartovanja;
 • pripravo tudij izvedljivosti;
 • pripravo poslovnih nartov;
 • pripravo investicijskih dokumentov;
 • kreiranje projektnih partnerstev;
 • iniciranje projektov;
 • izvedbo projektov;
 • kreiranje in vzdrevanje regijskega informacijskega sistema;
 • promocijo Savinjske regije;
 • iskanje in identifikacijo finannih virov za realizacijo projektov;
 • pomo podjetnikom;
 • razvoj in kreiranje regijskih industrijskih / poslovnih con;
 • kreiranje optimalnih pogojev za pritegnitev investitorjev v regijo;
 • sodelovanje v evropskih medregionalnih projektih;
 • svetovanje, podporo pri pripravi projektov za pridobivanje sredstev PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ...., strukturnih skladov in pobud skupnosti (INTERREG, EQUAL, URBAN, LEADER);
 • monitoring in evalvacijo projektov.

Kako smo organizirani?
RRA Celje posluje na projektni nain. V dinaminem poslovnem svetu prebujamo skrite potenciale regije na estih delovnih podrojih:

 • Ekonomska in tehnoloka infrastruktura;
 • Podjetnitvo in tehnoloki razvoj;
 • loveki viri;
 • Okolje in prostor;
 • Dediina, turizem in podeelje.
 • Za uspeno nartovanje in izvajanje teh programov skrbijo programski in projektni vodje.

 

naslov:Kidrieva ulica 25
Celje
3000
telefon: 03 / 424 - 4102
fax: 03 / 424 - 4182
email: info@rra-celje.si
spletna stran: http://www.rra-celje.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> dan samo zase ..nasmeh na obraz?

.