A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
opis:

Razvojni center Koevje Ribnica, neprofitni d.o.o., je nastal leta 2006 z zdruitvijo razvojnega centra Pokolpje, katerega je ustanovila Obina Koevje s lani lokalne razvojne koalicije leta 2000, in Podronega centra za razvoj gospodarstva iz Ribnice. Namen ustanovitve razvojnega centra je pospeevanja gospodarstva na obmoju obine Koevje, Ribnica, Sodraica, Velike Lae, Loki potok, Dobrepolje, Kostel in Osilnica, ter povezovanja podjetnikov in podjetij z obmonimi zbornicami, obinami, dravnimi in drugimi institucijami, ki vplivajo na gospodarski razvoj.

Ustanovljen je bil za namen pospeevanja podjetnitva, malega gospodarstva in turizma na obmoju obine Koevje ter povezovanja podjetnikov in podjetij z obino, obrtno in gospodarsko zbornico, dravnimi in drugimi institucijami, ki vplivajo na gospodarski razvoj.

Ciljne skupine Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o. so tako obstojei kot tudi novi in potencialni podjetniki, inovatorji, mladi strokovnjaki, kmetje, brezposelne osebe, drutva, klubi, institucije v lokalnem okolju in drava.

Nai cilji so:

 • razvoj okolja v katerem ivimo,
 • zmanjevanje brezposelnosti,
 • odpiranje novih delovnih mest,
 • izkorianje poslovnih prilonosti,
 • poveanje privlanosti naih krajev
 • sploni dvig kvalitete
 • ivljenja naih obanov

Ciljne skupine Razvojnega centra Koevje Ribnica d.o.o. so tako obstojei kot tudi novi in potencialni podjetniki, mladi strokovnjaki, kmetje, institucije v lokalnem okolju in drava.

Dejavnosti:

 • iniciranje razvojnih programov in koordiniranje njihovega izvajanja z namenom oivitve gospodarstva, podeelja in odpiranja novih delovnih mest
 • spodbujanje razvoja obstojeih podjetij in iskanje potencialnih podjetnikov
 • pomo pri dostopu do finannih virov za realizacijo razvojnih programov
 • analiziranje lokalnega trga delovne sile in identifikacija potreb lokalnega okolja v tej regiji
 • izvajanje nalog s podroja informacijskega sistema in Euro Info Centra
 • organiziranje in aktiviranje klubov podjetnikov, svetovalcev in inovatorjev na lokalni ravni
 • svetovanje pri razpisih in pripravi projektov
 • razvijanje dejavnosti pospeevalne mree na obmoju lokalnega pospeevalnega centra
 • priprava in vodenje aktivnosti za pripravo razvojnih programov lokalnega in regionalnega znaaja

 

naslov:Trg zbora odposlancev 72
Koevje
1330
telefon: 01 / 836 - 9753
fax: 01 / 836 - 9754
email: pcrg.ribnica@amis.net
spletna stran: http://www.kocevje.si/rcp
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> tiriperesna deteljica ..nasmeh na obraz?

.