A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
opis:

Razvoj podjetnitva na Dolenjskem je prvi cilj in razlog, s katerim je bil Razvojni center Novo mesto d.o.o. ustanovljen. Dejavnost RC Novo mesto d.o.o. je usmerjena k razvoju mikro,  majhnih in srednje velikih podjetij in podjetnikov. Vizija RC Novo mesto d.o.o. na tem podroju delovanja je, da postane RC Novo mesto d.o.o. center, kjer dobi podjetnik vse storitve za zaetek poslovanja, delujoa podjetja pa storitve, ki jih potrebujejo pri poslovanju in rasti (one stop shop).

RC Novo mesto d.o.o. izvaja naslednje programe, namenjene mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom (MSP):

 • Garancijska shema za Dolenjsko,
 • Mikrokrediti za samozaposlene in nova delovna mesta,
 • tipendijska shema za Dolenjsko,
 • Vse na enem mestu (VEM), v okviru katerega poteka:
  - informiranje,
  - splono podjetniko svetovanje,
  - registracija podjetij in podjetnikov (trenutno samo za s.p.-je),
 • Program vaverskega svetovanja,
 • Priprava poslovnih nartov in presoja podjetnikih zamisli,
 • Organizacija izobraevanj, delavnic in prenosa dobrih praks,
 • Spodbujanje inovativnosti v podjetnitvu,
 • Povezovanje (grozdenje) podjetij s skupnim razvojnim programom,
 • Priprava vlog za kandidiranje MSP na razpise ministrstev, pomo pri pripravi vlog in svetovanje,
 • Informacijska toka Europe Direct,
 • Razvoj obstojeih in priprava novih podjetnikih programov.

Na podroju regionalnega razvoja izvaja RC Novo mesto d.o.o. naloge, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in naloge, ki jih izvajajo regionalne razvojne agencije v javnem interesu. RC Novo mesto d.o.o. kot regionalna razvojna agencija je stiie razlinih informacij, idej, programov, pobud in mesto, kjer se rojevajo razvojna partnerstva in zaveznitva (info-toka in povezovalec) in se pripravljajo  regijski razvojni programi, ki kandidirajo za dravna in evropska razvojna sredstva in jih RC Novo mesto d.o.o. tudi izvaja.

RC Novo mesto d.o.o. je sooblikoval, pripravil ter izvaja naslednje regionalne in ezmejne programe oz. projekte:

 • Regionalni razvojni program za Jugovzhodno Slovenijo za obdobje 2002 do 2006 (RRP),
 • Regionalni razvojni program za Jugovzhodno Slovenijo za obdobje 2007 do 2013,
 • Programe izvedbenih delov RRP za leta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007-2009,
 • Program javne regionalne infrastrukture za leto 2006,
 • Turistina cona po SOPS-u "Po Kolpi in Gorjancih - Po Kupi i umberku",
 • Priprava regionalne zasnove prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije (RZPR),
 • Priprava majhnih infrastrukturnih obmejnih projektov,
 • Priprava projektov opremljanja poslovnih con in razvoja turistine infrastrukture, skaterimi so posamezni prijavitelji sodelovali na razpisih Evropskega sklada za regionalni razvoj,
 • Projekt vzpostavitve podpornega okolja za podjetnitvo (Podpora MSP), ki je podprt s sredstvi Interrega IIIA,
 • Projekt Razvoj podjetnitva na podeelju v okviru Donacijske sheme za pripravo projektnih predlogov na slovensko hrvakem obmejnem obmoju,
 • Izvaja Eko projekt na obeh straneh meje ob reki Kolpi, ki se sofinancira s sredstvi Interreg IIIA,
 • Sodeluje v projektu SLOHRA ZONET, ki je sofinanciran s sredstvi Interreg IIIA,
 • Skupni programski dokument o ezmejnem sodelovanju z Republiko Hrvako,
 • Vodil je pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja JV Slovenije,
 • Izvaja partnerske aktivnosti v ezmejnem projektu SLO-HR-RA,
 • Pripravlja celovit projekt Gospodarsko sredie JV Slovenije,
 • sodeluje v drugih projektih kot partner. 

Cilji Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. so vzpostavljati podporno okolje za podjetnike, mesto za povezovanje razvojnih partnerjev in vzpostaviti uinkovito mreo zunanjih sodelavcev ter svetovalcev za zagotavljanje usposobljenih kadrov irokega profila, ki bodo uresnievali priakovanja in zastavljene cilje v RRP za JV Slovenijo.

 

naslov:Ljubljanska 26
Novo mesto
8000
telefon: 07 / 337 - 2980
fax: 07 / 337 - 2981
email: razvojni.center.nm@siol.net
spletna stran: http://www.pc-nm.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> sprehod po plai ..nasmeh na obraz?

.