A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
opis:

RIC je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Obina Slovenska Bistrica. Osnovni namen RIC je pospeevanje razvoja malega gospodarstva, obrti, turizma in gospodarstva na podroju obine Slovenska Bistrica. Ima povezovalno vlogo med podjetniki, obrtniki, obino, obrtno in gospodarsko zbornico in drugimi institucijami, ki so s svojim delom usmerjene v gospodarski razvoj. V sodelovanju s partnerji izvajamo razvojne projekte na podroju poveevanja zaposljivosti prebivalstva, razvoja trga dela in poveevanja konkurennosti gospodarstva.

 Predvidene so razne oblike finanne in svetovalne pomoi. Potencialnim in delujoim obetavnim podjetnikom in obrtnikom, nudimo poleg splonega tudi specialistino svetovanje v okviru vaarskega sistema. Finanna pomo je predvidena predvsem v obliki aktivnosti za razpise posojil obinskih in republikih sredstev za pospeevanje razvoja malega gospodarstva.

Z zagotavljanjem finannih spodbud za podjetnike in obrtnike in pravoasnega informiranja spodbujamo investicije, ki odpirajo nova delovna mesta, uvajajo novo in okolju prijazno tehnologijo in ki omogoajo razvoj turizma v nai obini. Z organiziranjem seminarjev, delavnic, predavanj, okroglih miz in predstavitev prilagojenih potrebam okolju, nudimo monost dostopa do dodatnih znanj.

V Turistino informativnem centru, ki deluje v okviru Razvojno Informativenga centra, skrbimo za popestritev in izpolnitev turistine ponudbe kraja Slovenska Bistrica z okolico ter posredujemo informacije slehernemu popotniku, ki se odloi obiskat na kotiek z obilico kulturnih in naravnih znamenitosti, priznanih domaih jedi in vin ter gostoljubnih domainov.

Poslanstvo
Poslanstvo Razvojno informacijskega centra je ustvarjati podporno okolje za razvoj malega gospodarstva, obrti, gospodarstva in turizma na obmoju obine Slovenska Bistrica. V sodelovanju s podjetji in podpornimi institucijami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni elimo s skupnim in usklajenim delovanjem sooblikovati prijazno, ustvarjalno in odprto skupnost.

 

naslov:Kolodvorska 10
Slovenska Bistrica
2310
telefon: 02 / 843 - 2840
fax: 02 / 843 - 0247
email: mateja.brumec@tic-sb.si
spletna stran: http://www.ric-sb.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> dober pogovor ..nasmeh na obraz?

.