A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojni center Lendava
opis:

Poslanstvo zavoda
Zavod je bil ustanovljen z namenom pospeevanja razvoja malega gospodarstva in gospodarskega razvoja obmoja obin ustanoviteljic.

Vizija zavoda
Zavod bo deloval kot strokovna institucija, ki je sposobna odgovoriti na izzive hitro spreminjajoih se drubenih procesov z iniciiranjem vedno novih razvojnih projektov za uinkovito rabo (ne izrabo) razpololjivih razvojnih potencialov ter z vkljuevanjem lokalnih potencialov v procese trne in informacijske globalizacije drube.

Moto pri delovanju Razvojnega centra:
Iniciativnost Kreativnost Ustvarjalnost

Strateki cilji zavoda:

  • zmanjevanje razlik v gospodarski razvitosti obmoja obin-ustanoviteljic zavoda v primerjavi z razvitejimi obmoji v Sloveniji;
  • znievanje stopnje brezposelnosti oziroma poveanje zaposlenosti ter zmanjevanje strukturnih neskladij na trgu dela;
  • uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeelja;
  • ohranjanje in razvijanje kulturne identitete multikulturalnega obmoja ob slovensko-madarski meji;
  • razvoj in krepitev socialnega kapitala ter spodbujanje vseivljenjskega uenja;
  • spodbujanje trajnostnega razvoja obmoja obin-ustanoviteljic zavoda;
  • spodbujanje gospodarskega, znanstvenega in kulturnega sodelovanja z obmejnimi regijami sosednjih drav.

 

naslov:Glavna ulica 54
Lendava
9220
telefon: 02 / 578 - 8160
fax: 02 / 578 - 8170
email: info@rc-lendava.si
spletna stran: http://www.rc-lendava.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> prepevanje ob glasni glasbi v avtu ..nasmeh na obraz?

.