A.L.P Peca d.o.o.
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o.
Center za razvoj drobnega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Center za razvoj Litija
Ekonomski intitut Maribor d.o.o.
ICRA - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Inkubator d.o.o. Seana
Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o.
NEC - Notranjski ekoloki center
Podjetniki center Krko
Podjetniki Center Slovenj Gradec d.o.o.
Poslovni center Halo
PRC - Posoki razvojni center
RAGOR - Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sinergija
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Razvojni center Ilirska Bistrica
Razvojni center Koevje Ribnica d.o.o.
Razvojni center Lendava
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Mura
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Krake regije d.o.o.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalni razvojni center Koper
RRA severne Primorske d.o.o.
Savinjsko-aleka obmona razvojna agencija d.o.o.
Zavod za podjetnitvo in turizem Breice
Razvojna agencija Savinja
opis:

Prednostne naloge agencije so:

1. Naloge s podroja vzpodbujanja aktiviranja lokalnih razvojnih potencialov in animiranja podjetnikov ter lokalnega okolja za pripravo podjetnikih in razvojnih programov:

 • vkljuitev Spodnje Savinjske doline v pilotski projekt PHARE "Aktiviranje lokalnih zaposlitvenih iniciativ"
 • priprava skupnega razvojnega programa Spodnje Savinjske doline in strategij zaposamezna podroja razvoja ter koordinacija priprave strategije razvoja Savinjske statistine regije za obmoje partnerstva Spodnje Savinjske doline
 • koordinacija in strokovna pomo pri pripravi podjetnikih in drugih projektov, pomembnih za implementacijo skupnega razvojnega programa obmoja Spodnje Savinjske doline

2. Splono svetovanje ter pomo podjetnikom pri iskanju virov financiranja razvojnih projektov in podjetnikih idej

 • brezplano zaetno splono svetovanje delujoim podjetnikom in obrtnikom pri njihovem razvoju (na podroju pridobivanja dokumentacije, razvojnih sredstev, dovoljenj, koordinacije programov med podjetniki in z lokalno skupnostjo, iskanje prostorskih monosti) ter svetovanje iskalcem zaposlitve  pri iskanju monosti oziroma programov samozaposlitev
 • svetovanje na podroju financiranja in iskanja finannih virov (Sklad za pospeevanje razvoja obrti in podjetnitva, republiki razpisi, regionalni garancijski sklad, mikrokrediti, razvojne spodbude podjetnikov-zaetnikov)
 • izvajanje svetovanja po sistemu napotnic vavarjev (na podlagi sodelovanja RA Savinja v okviru projekta PCMG in ZRSZ podjetniki na sedeu agencije na podlagi generalistinega svetovanja dobijo napotnico za svetovanje pri specialistinih svetovalcih.)

3. Sodelovanje Razvojne agencije Savinje na razpisih prijave projektov

 • sprotno spremljanje razpisov (republiki, mednarodni preko pisarne IRRC Celje) in obveanje potencialnih interesentov o razpisu
 • priprava projektov in prijava projektov na posamezne razpise, npr: razpisi Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve oziroma Zavoda RS za zaposlovanje (zaposlovanje na projektih s podroja varstva okolja in urejanja prostora, s podroja varstva naravne in kulturne dediine, s podroja turizma in s podroja podjetnitva, oblikovanje novih programov javnih del)
 • razpisi Ministrstva za gospodarstvo (sofinanciranje turistinih programov, drugi razpisi v sodelovanju z podjetji oziroma pomo podjetjem pri prijavah na razpise)
 • razpis Ministrstva za okolje in prostor
 • drugi razpisi ministrstev
 • razpisi EU: Phare, SPP,..

4. Informiranje in usposabljanje podjetnikov ter lanov lokalnih razvojnih koalicij

 • organiziranje razlinih izobraevanj in usposabljanj (seminarji, teaji, delavnice, npr. seminar o DDV, rono tkanje, pozitivna vizualna komunikacija, ipd., usposabljanje lokalnih turistinih vodnikov, usposabljanje za pripravo turistinih paketov, usposabljanje za skupine podjetnikov v okviru postopkov pridobivanja certifikatov kakovosti ISO 9000, razlina usposabljanja v okviru projekta razvoj podeelja, ipd.)
 • promocijske in informativne aktivnosti (osebni kontakti, neposredna pota, lanki v lokalnem meseniku Utrip Savinjske doline, pojavljanje v medijih z namenom promocije dela - regionalna televizija VTV, lokalna televizija STV, oddaje lokalnih radijskih hi, organizacija dneva podjetnitva, obasni  sklic tiskovne konference, izdajanje programa mesenih prireditev)

5. Dejavnost razvojne agencije na podroju pospeevanja turizma

 • v sodelovanju s Turistino zvezo Spodnje Savinjske doline smo izvajali vrsto promocijskih in turistino pospeevalnih aktivnosti (predstavitev Spodnje Savinjske doline na sejmu GOSTTUR in ALPE ADRIA; izdaja turistine karte SSD, vzpostavitev TIC-a,aktivnosti za ustanovitev skupne LTO za obmoje SSD, vzpostavitev, promocija in oznaitev kolesarskih poti, itd.)
 • perspektivno se na podroju razvoja turizma Razvojna agencija Savinja osredotoa na pripravo projektov za pomo partnerjem pri pripravah na razpise in na usposabljanje udeleencev v turizmu

6. Koordiniranje nalog med partnerji pri zagonu in razvoju lokalnega pospeevalnega centra

 • vsebinsko povezovanje pri izvajanju nalog pospeevanja razvoja obrti in podjetnitva na obmoju Spodnje Savinjske doline
 • priprava, organizacija in izvajanje nekaterih projektov (direktno ali preko izvajalcev) prodajno-promocijski center alec, sklad dela, kooperativa, Dvorec Novo Celje, priprava in trenje turistinih produktov, idr...
 • Koordinativne naloge v okviru Partnerstva Spodnje Savinjske doline in koordinacija s partnerji-pridruenimi lani iz Zgornje Savinjske doline ter za potrebe prijav na razpise EU, idr.

 

naslov:Ul. Heroja Staneta 3
alec
3310
telefon: 03 / 713 - 6860
fax: 03 / 713 - 6870
email: ra.savinja@zalec.si
spletna stran: http://www.ra-savinja.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> dobiti darilo ..nasmeh na obraz?

.