Drutvo Bindu
Klub tudentov Kranj
Klub tudentov obine Celje
Mladinski svet Ajdovina
Obina Ormo, Oddelek za gospodarstvo, TIC Ormo
Smuarski klub Alpetour kofja Loka
Univerzitetna portna zveza Maribor
Zavod za tudentski port OU
Univerzitetna portna zveza Maribor
opis:

Univerzitetna portna zveza Maribor (v nadaljevanju UZM) je bila ustanovljena leta 1998 kot zveza tudentskih portnih drutev, ki delujejo na podroju Univerze v Mariboru. Hkrati s ustanovitvijo so ji bile s strani tudentske organizacije Univerze v Mariboru (OUM) zaupane pristojnosti in odgovornosti za organizacijo in izvajanje tudentskih interesnih obtudijskih dejavnosti na podroju porta. To je bilo storjeno s koncesijsko pogodbo. Glavni namen delovanja UZM, skupaj s lanicami, je priprava in izvajanje portnih programov v veliki meri namenjeni tudentkam in tudentom Univerze v Mariboru. Osnovna lastnost teh programov je njihova atraktivnost in dostopnost, tako da se vanje vkljuuje im veje tevilo tudentov. Na tak nain poskuamo omogoiti aktivno portno udejstvovanje in pridobivanje novih znanj s podroja porta im iremu krogu tudentov. Nai program sestavljajo:

 • tudetnska rekreacija monost rekreacije za vse lane, ki imajo na razpolago veino portnih panog, ki se izvajajo v dvorani Univerzitetnega portnega centra Leona tuklja v Mariboru (UC L), kot so npr. koarka, odbojka, mali nogomet, badminton, namizni tenis, portno plezanje, squash, aerobika, borilne veine; drsanje, ki se v zimskem obdobju izvaja v Ledeni dvorani Tabor, ter tenis in odbojko na mivki, ki se v poletnih mesecih izvaja na igriih RC Fontana.
 • tudentska portna tekmovanja tudentske lige in turnirji v dvoranskih ekipnih in posaminih portnih panogah (koarka, mali nogomet, odbojka, badminton, namizni tenis, squash in ah)
 • portne promocijske prireditve tradicionalne prireditve, katerih glavni namen je promocija tudentskega porta na Univerzi v Mariboru, druenje univerzitetnih ekip, mnoinost, medijska odmevnost (prihod znanih gostov z razlinih podroij od politikov do glasbenikov) in zabavna prireditev za gledalce. Med te prireditve uvramo "tudentski All Stars v koarki", "Zvezde malega nogometa".
 • Mnoino-rekreativne prireditve ("ZZ -tek mladih po ulicah Maribora", ki se ga udeleuje priblino 800 tekaev, "ZZ-rolani Center" - parada rolanja po mestnih ulicah, "ZZ Fetival porta" - mesec brezplanih portnih aktivnosti..), ki privabijo staro in mlado ter katerih namen je prepriati imve ljudi, da ukvarjanje s portnom le ni tak napor.
 • portne ole in teaji le-te bi lahko razdelili na dva dela. Prvi del, kjer gre za strokovno usposabljanje in teajniki prejmejo naziv vaditelj oz. uitelj (npr. smuanja, plavanja, boardanja, aerobike,), drugi del pa ponuja udeleencem seznanjanje z osnovami oz. nadgradnjo pri doloenih portnih panogah (npr. teaj rolanja, smuanja, plavanja, potapljanja, jadranja,)
 • Avanture Avanture so poimenovali enodnevne in vednevne programe, ki so namenjeni avanturistom oziroma tistim, ki hoejo iz sebe iztisniti prav vse, kar se iztisniti da. Eni ljubijo adrenalin, drugi viino, visoko v zraku ali globoko pod zemljo se nekaterim ele sprosti dih. Enostaven recept za pestro preivljanje prostega asa.
 • Omogoanje cenejega dostopa, za vkljuevanje portnih programov, ki jih pripravljajo drugi (npr. tudentske smuarske vozovnice, karte za kopalia, popusti v trgovinah s portno opremo...)
 • Organizacija tudetnskih tekmovanj:
  - prvenstva Univerze v Mariboru
  - dravna univerzitetna prvenstva
  - evropska univerzitetna prvenstva
  - svetovna univerzitetna prvenstva
  - prijateljska univerzitetna sreanja

Osnovna paradigma oz. osnovni elementi veine programov (kjer jih je mogoe vkljuiti) so:

 • Zdravje
 • Druenje
 • Prijateljstvo (monost napeljevanja prijateljskih stikov)
 • Zabava
 • Pridobivanje samozavesti o lastni fizini sposobnosti
 • Sproenost

Na osnovni cilj je torej s im bolj pestrim, pa tudi dostopnim programom tudentski populaciji Univerze v Mariboru omogoit dostop do kvalitetnih portnih programov, ter tako krepiti njihov odnos do porta, posredno pa skrbimo tudi za zdrav nain ivljenja . V skladu z navedenimi cilji nae poslovne politike je tudi na prepoznavni znak: Zdrava Zabava.

V povpreju UZM v desetih aktivnih mesecih zagotavlja priblino 130 ur portnih aktivnosti tedensko. Ker elimo, da se programi izvajajo z visoko zanesljivostjo in im bolj kvalitetno, zahteva to precej velik organizacijski in kadrovski potencial. Poleg tega se UZM za dolgoroni razvoj zaveda, da je ne glede na razline povezave, ki jih danes ima z okoljem, zaradi obdobja rasti e relativno vase obrnjena organizacija, in da bo v prihodnosti kljunega pomena prav sodelovanje z ostalimi portnimi in drugimi organizacijami. irjenje programov in zagotavljanje njihove kakovosti, dolgorono povezovanje z okoljem pa za samo UZM predstavlja izzive, ki se jim poskua tudi notranje organizacijsko prilagajati. Pri tem se sooamo tudi z potrebami o zaposlitvi novega kadra.

Ker elimo dejavnosti ki jih izvajamo im bolj pribliati populaciji, kateri je namenjena, je na kolektiv mlad. Veliko veino naih sodelavcev predstavljajo ustrezno usposobljeni strokovni sodelavci - tudentje. Na tak nain omogoamo tej starostni skupini monosti aktivnega sodelovanja pri pripravi, organizaciji in izvedbi portnih projektov, teajev, vadbenih skupin Torej monost odkrivanja organizacijskih in izvajalskih sposobnosti ter pridobivanja izkuenj s teh podroij, ki so zelo pomembne pri nadaljnjih karierah posameznikov.

naslov:Gosposvetska cesta 83
Maribor
2000
telefon: 02 / 234 - 2140
email: info@zdravazabava.com
spletna stran: http://www.zdravazabava.com
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> risanje po steni ..nasmeh na obraz?

.