CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraevanja in usposabljanja
CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraevanja in usposabljanja
opis:

CMEPIUS izvaja dejavnosti javne slube po obsegu in vsebini, doloeni s Sklepom o ustanovitvi, ki so zdruene v tri sklope:

  • dejavnosti nacionalnih agencij programov Evropskih skupnosti,
  • programi mobilnosti in tipendiranja,
  • podporne aktivnosti.

Dejavnosti nacionalnih agencij programov Evropskih skupnosti se nanaa na sodelovanje Slovenije v programih Socrates in Leonardo da Vinci. Socrates je namenjen splonemu izobraevanju in CMEPIUS skrbi za naslednje akcije: Comenius (podroje douniverzitetnega izobraevanja), Lingua (podroje jezikov), Minerva (podroje IKT), Grundtvig (podroje vseivljenjskega izobraevanja), Erasmus (podroje visokega olstva) in Arion tudijski obiski. Poleg programa Socrates CMEPIUS skrbi e za program poklicnega in strokovnega izobraevanja in usposabljanja Leonardo da Vinci, od lanskega leta pa tudi za programa eLearning in Erasmus Mundus, ki vkljuuje samo podroje podiplomskega izobraevanja. V okviru programa eLearning CMEPIUS izvaja naloge nacionalne podporne enote (NSS) za akcijo eTwinning. V letu 2005 je CMEPIUS zael z aktivnostmi za vzpostavitev in delovanje nacionalnega informacijskega centra za podporo mobilnosti raziskovalcev (portal ERA-MORE).

CMEPIUS izvaja program tipendiranja za mednarodno mobilnost (CEEPUS, bilaterarlni sporazumi in Fulbright ter tudij zamejcev ter potomcev izseljencev. Poleg tega izvajamo e del nalog nacionalnega programov Eurydice in Tuji jeziki ter skupna izvedba tematskih konferenc. CMEPIUS si bo prizadeval, da bo prevzel e nacionalno koordinatorstvo programa ES Tempus in Jean Monet, ki sta vsebinsko komplementarna program Socrates/Erasmus akciji in sta del zadolitev DG Evropske komisije EAC enota Erasmus.

Ena izmed podpornih aktivnosti za raziskovalce je tudi nacionalni spletni portal (www.eracareers.si), ki deluje kot del vseevropskega portala za mobilnost raziskovalcev http://europa.eu.int/eracareers. Le ta ponuja tudi monost, da raziskovalne organizacije oglaujejo prosta delovna mesta in iejo kandidate, primerne za zaposlitev ter monost da posamezniki (raziskovalci) svoje ivljenjepise vnesejo v zbirko podatkov za delovna mesta raziskovalcev.

naslov:Ob eleznici 16
Ljubljana
1000
telefon: 01 / 586 - 4251
fax: 01 / 586 - 4231
email: info@cmepius.si
spletna stran: http://www.cmepius.si
Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> poiljati nagajive sms - e ..nasmeh na obraz?

.