UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKA UPRAVNA OLA.


Visoka upravna ola Univerze v Ljubljani se zaveda, da je razvitost javnega sektorja kazalnik splonih razmer v dravi in njene razvitosti. To spoznanje uspeno vkljuuje pri razvoju vseh programskih podroij. Razvoj izobraevanja je tesno povezan z znanstveno-raziskovalnim razvojem. Ta je v izjemnem porastu posebej v zadnjem obdobju, ko Visoka upravna ola sodeluje s priznanimi zahodnoevropskimi univerzitetnimi institucijami s podroja javne uprave tako pri raziskovalnem delu kot pri razvoju novih tudijskih programov.
V tem asu Visoka upravna ola izvaja dva tudijska programa: visokoolski tudijski program Javna uprava in specialistini podiplomski program Javna uprava. Visokoolski tudijski program je organiziran kot redni in izredni tudij. Visoka upravna ola ga izvaja v novih, sodobno opremljenih prostorih na Gosarjevi 5 v Ljubljani in v tudijskih centrih po Sloveniji.
V redni tudij, ki poteka samo v Ljubljani, se lahko letno vpie priblino 350 tudentov, v izrednega pa okoli 600. Zanimanje za izredni tudij je izjemno veliko, saj se v visokoolski program Javna uprava vpisujejo tudentje, ki so e zaposleni v upravi in jim je tudij v veliko pomo pri nadgrajevanju znanja na tem podroju.

Z visokoolskim programom Visoka upravna ola oblikuje poklicni profil samostojnega strokovnega uslubenca, ki je sposoben opravljati zelo raznovrstna strokovna in tudi vodilna dela v javni upravi, na primer v obinah ali na upravnih enotah in ministrstvih.
Po uspeno zakljuenem visokoolskem tudijskem programu imajo kandidati monost nadaljevanja tudija na Visoki upravni oli na podiplomskem specialistinem tudiju.

V tem asu poteka tudi postopek preoblikovanja Visoke upravne ole v Fakulteto za upravo, kar bo prav gotovo premik v ponudbi izobraevanj za profil sodobnega, visoko strokovnega uslubenca v javni upravi.

Ve o Visoki upravni oli si lahko preberete na njeni spletni strani: http://www.vus.uni-lj.si/.

DEKANJA VISOKE UPRAVNE OLE
Prof. dr. Stanka Setnikar-Cankar


Kateri vir uporabljate za spremljenje novic?
televizija
internet
radio
asopisje

kaj mi nari/i> mehka, topla postelja ..nasmeh na obraz?

.